GraphicDesign
 
 
Photoshop                   illustrator
 
     
 

         หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเป็นกราฟิกดีไซน์เนอร์
ที่แท้จริงเริ่มต้นเรียนรู้งานคอมพิวเตอร์กราฟิกเพื่อนำไปประยุกใช้
ในการทำงานเชิงธุรกิจเช่น งานถ่ายภาพ Studio Digital หรือเป็น
งานนำเสนอลูกค้า Presentation, ป้ายประชาสัมพันธ์, แผ่นพับ
โปสเตอร์ตลอดจนเป็นประตูเปิดทางสู่การสร้างงานกราฟิกระดับสูง
เช่น งานโทรทัศน์, การตัดต่ดวีดีโอ, งานสามมิติ Animation ฯลฯ
          หลักสูตรคอมพิวเตอร์กราฟิกที่เน้นภาคปฏิบัติโดยเฉพาะ
ผู้ที่ต้องการเรียนรู้งานทางด้านคอมพิวเตอร์กราฟิก เรียนรู้ขั้นตอน
การผลิตงานตั้งแต่เริ่มต้นการออกแบบ การจัดองค์ประกอบ
การใช้สี การพิมพ์ การส่งงานตลอดจนการรับงานจริง การคิดราคา
การแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างการทำงาน

 
     
 
ครั้งที่ 1  การเริ่มต้นใช้โปรแกรม Adobe Photoshop
 • องค์ประกอบของโปรแกรม
 • การทำงานของอุปกรณ์หลัก (Tool box)
 • การทำงานของอุปกรณ์เสริม (Option , Palette และ Menu Bar)
 • การใช้งานในกลุ่มเครื่องมือ Selection
 • การลงสีภาพ Color Mode
 • หลักการของการทำงาน Layer ในการ Retouch and Dicut
ครั้งที่ 2  การพัฒนาทักษะการใช้ Photoshop
 • การใช้เครื่องมือในโหมด Lasso Tool และ Magic
 • การตกแต่งภาพด้วยเครื่องมือ Healing Brush , Patch
 • การทำสำเนาภาพด้วยเครื่องมือ Clone Stamp
 • การใช้เครื่องมือ  Clone Stamp ลบภาพ
 • การใช้เครื่องมือ  Pattern Stamp Tools
ครั้งที่ 3 การตกแต่งภาพ Production การแก้ไขภาพ
 • การใช้เครื่องมือ Blur , Sharpen , Smudge
 • การใช้เครื่องมือ  Dodge , Burn และเครื่องมือ Sponge
 • การวาดภาพด้วย  Brush Tools และ Gradient
 • การปรับการกระจายตัวของแสงและเงา  Levels , Auto Levels
 • การปรับแสงเงาและความต่างระหว่างส่วนมืดกับส่วนสว่าง Brightness / Contest
 • การปรับสีและแสงเงาของภาพด้วย Hue , Saturation , Lightness
 • การปรับลดความอิ่มตัวของสีให้เหลือเพียงเฉดสีเทา  Desaturate
ครั้งที่ 4 การปรับแต่งสีและแสงเงาของรูปภาพ และการใส่ เอฟเฟ็คต์
 • การสร้างตัวอักษรและข้อความแบบ Type Tools และ Type Mask Tools
 • การใช้งานในกลุ่ม Path Mode
 • การใช้ Filter
ครั้งที่ 5 การเริ่มต้นใช้งาน โปรแกรม Illustrator
 • องค์ประกอบของโปรแกรม
 • การทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ ในโปรแกรม
 • การวาดเส้นด้วยกลุ่มเครื่องมือ Line
 • การวาดรูปทรงเรขาคณิตด้วยกลุ่มเครื่องมือ Shape
 • การวาดรูปทรงด้วยกลุ่มเครื่องมือ Pen
 • การวาดรูปทรงด้วยกลุ่มเครื่องมือ Pencil
 • การเคลื่อนย้าย, ปรับขนาดภาพด้วยคำสั่ง Scale, Transform, Rotate
ครั้งที่ 6  การทำแผนที่ สร้างภาพมิติ และการใช้ Effect
 • การสร้างภาพให้เกิดมิติจาก 2 มิติ เป็น 3 มิติ
 • การใช้คำสั่ง Path Finder
 • การทำสัญลักษณ์ของสถานที่
 • เทคนิคการทำรางรถไฟ
 • ขั้นตอนวางแผน การทำแผนที่
ครั้งที่ 7 การสร้างตัวอักษร และการ Draft
 • การสร้างตัวอักษรด้วยกลุ่มเครื่องมือ Type
 • การปรับแต่ง Font อักษร
 • การแปลงตัวอักษรให้เป็น Path
 • การจัดสร้างและการ Draft Logo
ครั้งที่ 8 เทคนิคการทำงานระดับมืออาชีพกับ Illustrator
 • การแปลงภาพให้เป็นลายเส้น Path
 • การเติมสีแบบไล่โทนด้วย Mesh
 • สรุปการทำงานและการเตรียมงานก่อนนำสู่งานพิมพ์
 • ขั้นตอนการ Export งานชนิดต่างๆ
 • แชร์ประสบการณ์ของวิทยากร
 
 
   
 
 
5/19 ถนนราชดำเนิน ซอย 7 ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
Copyright © 2007 G Design School. All Rights Reserved